Producent Zamocowań
PL EN

Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez AWMET Wolniewicz spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez AWMET Wolniewicz spółka jawna jako sprzedawcę z innym przedsiębiorcą jako kupującym.
2. Ogólne warunki sprzedaży dotyczą umów sprzedaży zawieranych z AWMET Wolniewicz spółka jawna począwszy od dnia 2018.01.01
3. Zawierając umowę na podstawie ogólnych warunków sprzedaży Klient oświadcza, iż zapoznał się i w całości akceptuje Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez AWMET Wolniewicz spółka jawna.
4. Nieprzestrzeganie zasad Ogólnych warunków sprzedaży przez Kupującego stanowić może podstawę do odstąpienia przez Sprzedającego od umowy, z uwzględnieniem skutków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu.
5. Użyte w dalszej części Ogólnych warunków określenia z dużej litery oznaczają:
- Ogólne Warunki – Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez AWMET Wolniewicz spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;
- Sprzedawca – AWMET Wolniewicz spółka jawna;
- Kupujący – przedsiębiorca nabywający towary od Sprzedawcy;
- Strony – Sprzedawca i Kupujący;
- Towar – towary zbywane przez Sprzedającego w ramach przedmiotu jego działalności.
6. Ogólne Warunki wiążą Strony, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej, tj. wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków lub zawiera od nich odstępstwa.
II. Zawarcie umowy
1. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia, zaakceptowaniu przez Kupującego postanowień Ogólnych Warunków oraz potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.
2. Sprzedawca wyłącza możliwość dorozumianego zawarcia umowy.
3. Zamówienie winno być podpisane przez osoby uprawnione do występowania
w imieniu Kupującego i wysłane do Sprzedawcy faksem, pocztą lub drogą mailową
w formie skanu.
4. W taki sam sposób jak przesłane zamówienia, powinna zostać wysłana akceptacja Ogólnych warunków pod rygorem uznania, iż nie doszło do złożenia zamówienia.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
6. Zamówienie, uzgodnienia co do jego treści, potwierdzenia przyjęcia zamówienia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym
w niej w sposób odmienny.
7. Wszelkie uzgodnienia, porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
III. Przeniesienie własności towaru
1. Do czasu całkowitego uiszczenia ceny Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotów sprzedaży (art. 589 kodeksu cywilnego). W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
2. W przypadku nieuiszczenia całkowitej ceny w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży za uprzednim wyznaczeniem Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty ceny z zagrożeniem, że w razie nieuiszczenia ceny w tym dodatkowym terminie odstąpi od umowy. Kupujący zwracający przedmiot sprzedaży będzie również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia za każdy dzień używania przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,5% ceny sprzedaży,
a w razie uszkodzenia przedmiotu sprzedaży również do zapłaty odpowiedniego odszkodowania.
3. Zamiast odstąpienia od umowy Sprzedawca może żądać uiszczenia ceny wraz
z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego
z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
IV. Cena
1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
5. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów zakupu przez Sprzedawcę danego towaru
w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.
6. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną
o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
V. Zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy
1. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą Towaru Sprzedawca może zażądać od Kupującego wystawienia weksla in blanco.
2. Wręczenie weksla powinno nastąpić przed wydaniem Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem Towaru.
3. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w terminie 14 dni po wykonaniu umowy przez Strony.
VI. Odbiór towaru.
1. Kupujący ma obowiązek zbadania towaru zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po zbadaniu Kupujący podpisuje protokół odbioru, w którym zamieszcza wszelkie zastrzeżenia co do otrzymanego towaru. Brak umieszczenia informacji odnośnie ewentualnych wad w protokole odbioru, skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Co do wad, których pomimo zachowania szczególnej staranności, nie da się wykryć, Kupujący powinien je zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
2. Strony ustalają, iż koszt transportu towaru spoczywa na Kupującym.
VII. Rękojmia
1. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają
w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
3. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego.

VIII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

1. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania, nie dłużej jednak niż 30 dni.
2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się
z dostawy w terminie.
3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się
z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania.
W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

IX. Niezgodności dostaw

1. Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) klient ma prawo reklamować w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru.
2. AWMET rozpatruje każdą otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji (liczone od pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu).
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji AWMET uzupełni lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad, lub wystawi fakturę korygującą.
4. AWMET nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera w terminie do 5 dni od daty dostawy.
5. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego wyrobu, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji.

X. Zwrot towarów

1. Firma AWMET zastrzega sobie prawo do jednoznacznej odmowy przyjęcia sprzedanych wyrobów, które były zgodne z zamówieniem.
2. Przy incydentalnych zwrotach wyrobów lub wymianie zostaną przyjęte tylko te, które są oryginalnie zapakowane i były też właściwie magazynowane, a warunki zwrotu muszą być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem sprzedaży lub reklamacji.
3. Zapisanie na dobro rachunku Kupującego nastąpi w wysokości wartości dostarczonego przez AWMET wyrobu, pomniejszone o konieczne koszty manipulacyjne obsługi przyjęcia i przepakowania towaru, ustalane indywidualnie w zależności od niezbędnego nakładu pracy (do 40% wartości zamówienia). Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość nie przekracza kwoty 250zł netto lub równowartości w walucie obcej.


XI. Właściwość sądu, prawo.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

XII. Inne postanowienia

1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
2. Jeżeli na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedawca jest uprawiony odstąpić od umowy przyjmuje się, iż może on z tego prawa skorzystać w terminie 90 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej przesłankę odstąpienia. Prawa tego nie niweczy fakt wykonywania umowy przez Sprzedawcę po zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. Sprzedawca ma prawo przelewania wierzytelności przysługujących mu od Kupującego i prawo to nie może być umownie ograniczone.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

XIII. Informacje prawne dotyczące zamieszczonych fotografii oraz grafik na stronie www.awmet.pl

1. Fotografie oraz grafiki zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią wyłączną własność „Awmet’’
Wolniewicz spółka jawna. Jakakolwiek forma ich używania, przetrzymywania, bądź rozporządzania
wymaga zgody właściciela, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 04.02.1994 r.
Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010 nr 152, poz. 1016).

2. W celu uzyskania jakichkolwiek praw do korzystania z zamieszczonego materiału do celów własnych
należy się skontaktować osobiście z firmą ”Awmet” Wolniewicz spółka jawna.© AWMET 2024